0K7A4802 copy.
0K7A4802 copy.
0K7A2521 copy
0K7A2521 copy
0K7A2521 copy
0K7A2521 copy
0K7A3216 copy
0K7A3216 copy

STUDIO VENO


آتلیه کودک در شرق تهران

امروزه در آتلیه کودک میتوانید سریعا عکسی که گرفتید را ببینید. تا اگر عکسی مورد قبول شما نبود آن را مجدد تکرار کنید. در آتلیه کودک به چیدمان بسیار اهمیت دهید. دکور از مهمترین موارد آتلیه کودک است. در آتلیه کودک همیشه به یاد داشته باشید که دوربین عکاسی را نزد خود نگه دارید تا بهترین عکسهارا بگیرید. آتلیه کودک باید بهترین لوکیشن هارا داشته باشد. شماره تماس: 77736059 77736092