namayeshgah 002
namayeshgah 001
namayeshgah 004
namayeshgah 003

STUDIO VENO


عکاسی از نماشگاه

عکاسی از نمایشگاه همانند عکاسی از سمینارها وهمایشهاست.شرکت ها و تولیدی ها و استارتاپ ها برای معرفی محصولات جدید و ارایه خدمات خود در نمایشگاه ها ی محلی و شهری و نمایشگاههای بین المللی شرکت میکنند و به ارایه محصولات خود برای کسب مشتریان تازه اقدام میکنند. از این رو عکاسی از رویدادهای نمایشگاه برای درج در کارنامه کاریشان امری ضروری است. درج عکسهای نمایشگاه در وبسایت و یا بروشورها و کاتالوگها برای اطلاع مشتری از تاریخچه ی شرکت و خدمات و کارنامه شرکت مفید میباشد. عکاس نمایشگاه با لنز و تجهیزات مناسب نمایشگاه به عکاسی رئال از نمایشگاه و رویدادهای اطراف آن میپردازد.


مدیریت مجموعه ونو